بیشون فریزه

Bichon Frise

france

سایر نژادها

Read More

انگلیش ستر

  • شخصیت باوقار همراه با رفتاری دوستانه
  • میزان محبوبیت, 94 امین نژاد محبوب دنیا
  • دسته بندی نژاد سگ‌های ورزشی
Slider